REGULAMIN Sklepu showerandtowel.pl

§1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego showerandtowel.pl

Sklep Internetowy (Sklep) – Usługa Elektroniczna dostępna pod adresem showerandtowel.pl, za pośrednictwem którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.).

Sprzedawca, Usługodawca – Firma wpisana do CEIDG, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Tadeusza Kościuszki 53, 05-080 Izabelin C, NIP 1181630112, ora REGON 147129783.

Klient, Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu.

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – środek komunikacji elektronicznej, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, tak jak dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dotycząca zakupu Produktu, zawarta na skutek złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia w Sklepie oraz jego przyjęcia przez Usługodawcę.

Produkt – towar, produkt dostępny i sprzedawany w Sklepie Internetowym. Rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów) zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

§2 Postanowienia ogólne

Pkt. 2.1.

Sklep internetowy showerandtowel.pl jest własnością firmy:

Shower And Towel
ul. Tadeusza Kościuszki 53
05-080 Izabelin C
NIP 1181630112
REGON 147129783

Kontakt

e-mail: biuro@showerandtowel.pl

Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Regulamin zawiera informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

Pkt. 2.2.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu przez Usługobiorcę.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 Informacje o usługach elektronicznych

Pkt. 3.1.

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

 • Sklep Internetowy
 • Konto
 • Formularz Zamówienia
 • Newsletter

Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu Internetowego jest posiadanie przez Klienta:

 • komputera lub innych urządzeń mobilnych, umożliwiających przeglądanie sieci internet,
 • dostępu do internetu,
 • zainstalowanej przeglądarki internetowej, oraz
 • dostępu do poczty elektronicznej.

Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Konto

Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Klienta:

 1. wypełnieniu Formularza Rejestracji, gdzie niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz utworzonego hasła do Konta w Sklepie Internetowym,
 2. akceptacji regulaminu sklepu,
 3. kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz
 4. potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta, poprzez usunięcie Konta, w takim przypadku umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron; lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@showerandtowel.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

Formularz Zamówienia

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków (należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami  na stronie Sklepu):

 1. poprawne wypełnienie Formularza Zamówień, t.j.: podanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży (dodatnie produktów do koszyka, podanie odpowiednich ilości), podanie miejsca i sposobu dostawy zamawianych produktów, wybranie sposobu płatności, oraz podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i/lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu kontaktowego. W wypadku podmiotów gospodarczych niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. akceptacja regulaminu Sklepu
 3. Po wypełnieniu Formularza Zamówień, kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.

Newsletter

Korzystanie z Newsletter-a następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newsletter-a i kliknięciu pola „Dodaj”, następnie potwierdzenie subskrypcji w linku podanym w mailu, który zostanie wysłany na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany do Newsletter-a.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacja z Newsletter-a. Odbywa się to za pośrednictwem poczty elektronicznej: klikając w odpowiedni link służący do wypisania się z Newsletter-a , link ten znajduje się w treści odebranego przez Klienta Newsletter-a ,wtedy rezygnacja następuje automatycznie bez konieczności składania pisemnych oświadczeń stron; lub  poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na adres: biuro@showerandtowel.pl lub na adres siedziby Usługodawcy.

Pkt. 3.2.

Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu (spam, wirusy, ataki hakerskie). Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§4 Składanie zamówień

Pkt. 4.1.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z: §3 pkt. 3.1. Formularz Zamówień.

Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (zakupy jednorazowe).

Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

Szczegółowe opisy Produktów znajdują się na stronie Sklepu.

Ceny produktów umieszczone w sklepie showerandtowel.pl podane są w PLN i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki oraz nie obejmują kosztów wysyłki. Ceny podane przy towarach są obowiązującymi w chwili zamówienia.

Sklep internetowy showerandtowel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłki znajdujących się w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów z oferty, jak również do czasowego zamknięcia sklepu.

O łącznej kwocie do zapłaty za Produkty będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Umowa nie podlega automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Produktów.

§5 Płatność

Pkt. 5.1.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatność przelewem tradycyjnym  na rachunek bankowy Sprzedawcy

Po złożeniu Zamówienia Klient dokonuje przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu (przedpłata). Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klient.

Płatności elektroniczna

Forma płatności obsługiwana przez serwis Przelewy24.pl. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego serwisu (przedpłata). Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24.

Płatności kartą Visa / MasterCard

Forma płatności obsługiwana przez serwis Przelewy24.pl.

Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego serwisu (przedpłata). Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24.pl.

Płatność za pobraniem – przy wyborze opcji dostawy kurierem InPost.

Pkt. 5.2.

Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017 pkt.459 ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, wraz z zamówionymi Produktami. Dowód zakupu należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów, reklamacji lub odstąpienia od umowy

§6 Dostawa

Pkt. 6.1.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi i wybierane przez klienta w trakcie składania Zamówienia. Produkt wysyłany jest na adres wykazany przez Klienta w Formularzu, o ile strony nie ustalą inaczej.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

 • Usługa paczkomatowa (odbiór w wybranym paczkomacie) realizowana za pośrednictwem  InPost Sp. z o. o.
 • Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DPD Polska Sp. z o. o.

Sprzedawca oferuje Klientowi następujące koszty dostawy Produktów:

 • Paczkomat InPost  12,00 zł
 • Kurier InPost (przedpłata) 12,00 zł
 • Kurier DPD (przedpłata) 16,00 zł
 • Kurier InPost (pobranie) 20,00 zł

Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionych Produktów.

Sprzedawca oferuje zarejestrowanym Klientom bezpłatną dostawę zamówionych Produktów przy zamówieniach o wartości powyżej 80,00 zł, dla płatności za pobraniem. i wyborze dostawy do paczkomatów InPost lub kurier DPD przedpłata

Dla klientów niezarejestrowanych darmowa dostawa jest dostępna dla zamówień powyżej 159,00 zł przy wyborze dostawy do paczkomatów InPost, oraz powyżej 199,00 zł przy wyborze  dostawy kurierem DPD przy przedpłacie

Dostawa kurierem DPD za pobraniem wynosi zawsze 20,00 zł, nie zależnie od wartości zakupionych produktów.

Termin wysyłki zamówionego Produktu /ów wynosi do 48h licząc od końca dnia zaksięgowania wpłaty za zakupy. Zwykle wysyłamy w 24h, natomiast czasem zdarzają się sytuacje nie zależne od nas (np. brak miejsca w paczkomacie lub kurier nie przyjechał po zamówienie itp.) wtedy wysyłka może wydłużyć się do 48h. Czasami też zdarzają się miłe dla nas sytuacje jak np. spora ilość zamówień do przygotowania do wysyłki, wtedy również czas może wydłużyć się do 48h, za co z góry przepraszamy i zapewniamy że dokładamy wszelkich starań aby do takich sytuacji nie dopuścić.

Jeśli np. produkt został zamówiony we wtorek – paczka nadawana jest przez Sklep w środę do końca dnia max w czwartek do końca dnia.
Jeśli np. produkt został zamówiony w czwartek – paczka nadawana jest przez Sklep w piątek do końca dnia, maksymalnie w poniedziałek do końca dnia.
Jeśli np. produkt został zamówiony w piątek – paczka nadawana jest przez Sklep w poniedziałek do końca dnia, maksymalnie we wtorek do końca dnia.
Jeśli np produkt został zamówiony w weekend – zwykle paczka nadawana jest przez Sklep w poniedziałek lub wtorek do końca dnia (zależy od ilości wszystkich zamówień weekendowych), maksymalnie w środę do końca dnia.

Dostawy Produktu do Klienta zależy od wyboru opcji dostawy. Przy wyborze opcji przesyłki kurierskiej, zwykle przesyłki dostarczane są następnego dnia od daty nadania przez Sklep. Przy wyborze opcji Paczkomat InPost może trwać to nieco dłużej, do 2 dni od daty nadania przez Sklep, o ile wybrany paczkomat nie jest przepełniony, za co sklep nie ponosi odpowiedzialności.

Przewoźnik DPD i InPost doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku – za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy – w godzinach 8-16.

Pkt. 6.2.

Sklep internetowy showerandtowel.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub do paczkomatu InPost.

Sprzedawca wskazuje, że z chwilą wydania przesyłki kurierowi ciężary związane z dostawą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu, przechodzą na Klienta.

W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, kupujący powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

 • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
 • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki . W takim przypadku Kupujący powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich dostawcę i zażądać ustalenia jej stanu oraz udowodnić, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§7 Dane osobowe i Polityka prywatności

Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

Administratorem danych osobowych Kupujących gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Firma, z siedzibą w Izabelin C, ul. Tadeusza Kościuszki 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, posiadająca nr NIP 1181630112 oraz nr REGON 147129783, Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@showerandtowel.pl.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

 1. Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
  – przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

–  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

 1. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 2. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów. Osobom tym przysługuje:

 1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, usuwania;
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Podanie danych osobowych określonych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.

Sprzedawca zapewnia że, administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania lub pobytu
 • Adres poczty elektronicznej
 • Numer telefonu

A w przypadku kupujących prowadzących działalność gospodarczą

 • Nazwa firmy
 • Adres siedziby
 • Nr NIP

W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych kupującego – numeru IP urządzenia, którym posługuje się kupujący oraz danych dotyczących korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

Cel przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca zapewnia że, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji lub zwrotów (art. 6 ust. 1 b RODO),
 • przekazania osobom trzecim – za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą. Dane osobowe mogą zostać przekazane do systemu PayPal lub Przelewy24 w celu realizacji płatności, oraz do firm kurierskich DPD lub InPost w celu realizacji dostawy (art. 6 ust. 1 a RODO).
 • wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 c RODO),
 • dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko roszczeniom (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • marketing bezpośredni, po i w trakcie wykonania umowy za zgodą Klienta – jeśli Usługobiorca zapisze się do Newsletter-a, jego adres email zostanie przekazany do systemu MailChimp lub Freshmail (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Sprzedawcy, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 f RODO).

Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

Czas przechowywania danych osobowych

Sprzedawca przechowuje dane osobowe przez czas:

 • Przez czas trwania umowy w celu jej realizacji i realizacji rozliczeń po zakończeniu umowy jeśli jest to konieczne
 • Przez czas który nakazują sprzedawcy przepisy prawa, w szczególności wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych
 • Przez czas dochodzenia roszczeń
 • Przez czas który ustala Kupujący, t.j. do momentu cofnięcia zgody Kupującego, w przypadku Newsletter-ów i badań marketingowych

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania celu, w którym zostały udostępnione w Sklepie i przechowywane są w bazie danych Sklepu showerandtowel.pl

§8 Polityka Plików Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do wyświetlenia stron internetowych żądanych przez Użytkownika.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne:

Są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: 

Są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz sklepu internetowego, w szczególności realizacji zamówień

Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§9 Reklamacje

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Pkt. 9.1.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

Jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), to podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Shower and Towel, ul. Tadeusza Kościuszki 53, 05-080 Izabelin C, lub mailowo: biuro@showerandtowel.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać informacje o okolicznościach reklamacji (rodzaj, data wystąpienia wady i ewentualna dokumentacja fotograficzna ), żądanie Klienta odnośnie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, oraz dane kontaktowe składającego reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
żądanie obniżenia ceny Produktu albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

Reklamacji nie podlegają:

– produkty przecenione,

– wady jawne, jeśli klient wiedział o wadach w dniu zakupu

– produkty używane po zakupie przez długi okres czasu

– produkty uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użytkowania

FORMULARZ REKLAMACYJNY (PDF)

Pkt. 9.2.

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

 • Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH – sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów – mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§10 Odstąpienie od Umowy

Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.), z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia i wysłać go na adres mailowy Sprzedawcy; biuro@showerandtowel.pl , lub na adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone wzoru, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma zwrotu zakupionego Produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu nienaruszonego Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Klient powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego tj. S&Co Joanna Sekuna, ul. Kościuszki 53, 05-080 Izabelin C, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy.

Zwrot zakupionego produktu jest możliwa jedynie wówczas, gdy był nieużywany, jest kompletny i nieuszkodzony przez klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Aby wymiana mogła zostać szybko przeprowadzona, należy wysłać towar zapakowany i zabezpieczony opakowaniem ochronnym (karton) zapobiegającym pognieceniu, zniszczeniu i stłuczeniu. Do przesyłki należy dołączyć oryginalny dowód zakupu.

W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartych w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (PDF)

§11 Własność intelektualna

Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep Internetowy, a także zawartość sklepu showerandtowel.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony showerandtowel.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

§12 Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany miejsca wykonywania działalności, zmiany adresu do doręczeń, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów Sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Korzystanie ze sklepu showerandtowel.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres: biuro@showerandtowel.pl

Sklep internetowy showerandtowel.pl