Dane osobowe i Polityka prywatności

 

Sklep internetowy showerandtowel.pl jest własnością firmy, która jest jednocześnie administratorem danych osobowych:

Shower And Towel
ul. Tadeusza Kościuszki 53
05-080 Izabelin C
NIP 1181630112
REGON 147129783

Kontakt

e-mail: biuro@showerandtowel.pl

Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

Administratorem danych osobowych Kupujących gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest S&Co Joanna Sekuna, z siedzibą w Izabelin C, ul. Tadeusza Kościuszki 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, posiadająca nr NIP 1181630112 oraz nr REGON 147129783, Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@showerandtowel.pl.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

 1. Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
  – przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

–  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

 1. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 2. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów. Osobom tym przysługuje:

 1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, usuwania;
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Podanie danych osobowych określonych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.

Sprzedawca zapewnia że, administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania lub pobytu
 • Adres poczty elektronicznej
 • Numer telefonu

A w przypadku kupujących prowadzących działalność gospodarczą

 • Nazwa firmy
 • Adres siedziby
 • Nr NIP

W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych kupującego – numeru IP urządzenia, którym posługuje się kupujący oraz danych dotyczących korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

Cel przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca zapewnia że, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji lub zwrotów (art. 6 ust. 1 b RODO),
 • przekazania osobom trzecim – za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą. Dane osobowe mogą zostać przekazane do systemu PayPal lub Przelewy24 w celu realizacji płatności, oraz do firm kurierskich DPD lub InPost w celu realizacji dostawy (art. 6 ust. 1 a RODO).
 • wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 c RODO),
 • dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko roszczeniom (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • marketing bezpośredni, po i w trakcie wykonania umowy za zgodą Klienta – jeśli Usługobiorca zapisze się do Newsletter-a, jego adres email zostanie przekazany do systemu MailChimp lub Freshmail (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Sprzedawcy, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 f RODO).

Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

Czas przechowywania danych osobowych

Sprzedawca przechowuje dane osobowe przez czas:

 • Przez czas trwania umowy w celu jej realizacji i realizacji rozliczeń po zakończeniu umowy jeśli jest to konieczne
 • Przez czas który nakazują sprzedawcy przepisy prawa, w szczególności wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych
 • Przez czas dochodzenia roszczeń
 • Przez czas który ustala Kupujący, t.j. do momentu cofnięcia zgody Kupującego, w przypadku Newsletter-ów i badań marketingowych

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania celu, w którym zostały udostępnione w Sklepie i przechowywane są w bazie danych Sklepu showerandtowel.pl

 

§8 Polityka Plików Cookies

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do wyświetlenia stron internetowych żądanych przez Użytkownika.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne:

Są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: 

Są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz sklepu internetowego, w szczególności realizacji zamówień

Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

W przypadku pytań, wątpliwości bądź w celu usunięcia danych osobowych z naszej bazy – prosimy o KONTAKT.